Konieczność nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy c.d

  1. Każdego dnia, z krańca ziemi do krańca, na wysokościach niebios i w najgłębszych otchłaniach, wszystko sławi, wszystko głosi przedziwną Maryję. Zarówno dziewięć chórów anielskich, jak i ludzie wszelkiego wieku i stanu, dobrzy i źli, nawet szatani siłą prawdy zniewoleni są zmuszeni zwać Ją Błogosławioną. Wszyscy aniołowie niebiescy, jak mówi św. Bonawentura, wołają do Niej bezustannie: Święta, Święta, Święta Maryja, Boża Rodzicielka, Dziewica! i przesyłają Jej codziennie miliony milionów razy Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś, Maryjo! A oddając Jej pokłon najgłębszy, proszą Ją pokornie jak o łaskę, by ich zaszczycić raczyła choćby jednym ze swych rozkazów. Nawet św. Michał, książę całego Dworu Niebieskiego, oddaje Jej z największą gorliwością – według słów św. Augustyna – wszelką cześć, innych do tego skłania i czeka skwapliwie, by go zaszczyciła jakąś misją i by z Jej rozkazu wolno mu było oddać jednemu z Jej sług jakąś przysługę.
  1. Cała ziemia jest pełna Jej chwały, zwłaszcza kraje chrześcijańskie, a liczne królestwa, prowincje, diecezje i miasta obrały Ją sobie za Patronkę i Opiekunkę. Mnóstwo kościołów katedralnych poświęcono Bogu pod Jej wezwaniem. Nie ma kościoła bez ołtarza poświęconego Jej czci. Nie ma kraju ani okolicy, gdzie by nie czczono cudownego Jej obrazu, przed którym chorzy znajdują uzdrowienie, a wierni otrzymują liczne łaski. Ileż to bractw i kongregacji istnieje ku czci Maryi! Ileż zakonów nosi Jej imię i znajduje się pod Jej opieką! Ile braci i sióstr wszelkich zgromadzeń, ile zakonników i zakonnic głosi Jej cześć i wysławia Jej miłosierdzie! Nie ma dziecięcia, które by Jej nie wielbiło, szczebiocząc Zdrowaś, Maryjo. Trudno też o grzesznika tak zatwardziałego, który by nie miał ku Niej choć iskierki ufności! Nawet szatani w piekle odnoszą się do Niej z szacunkiem, choć się Jej lękają.
  1. Naprawdę zatem, musimy powiedzieć ze świętymi: De Maria numquam satis! - O Maryi nigdy dosyć! Maryję niedostatecznie dotąd sławiono, za mało wychwalano, czczono, kochano! Zbyt mało Jej służono! Należy się Jej więcej chwały, czci, miłości i nabożeństwa!
  1. Istotnie, trzeba powtórzyć z Duchem Świętym: Omnis gloria eius filiae Regis ab intus - Cała pełna chwały wchodzi córa królewska. I zdaje się, jakoby wszystka chwała zewnętrzna, o którą współubiegają się dla Niej niebiosa i ziemia, była niczym w porównaniu z chwałą, jaką Stwórca wewnętrznie Ją przyozdabia, a jaka ukryta jest przed marnymi stworzeniami, niezdolnymi wniknąć w „Tajemnicę nad tajemnicami” Króla.
  1. Zaprawdę, trzeba zawołać z Apostołem: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, tak niepojęte są piękności, wspaniałości i doskonałości Maryi, tego Cudu nad cudami, doskonałości łaski, natury i wiekuistej chwały. Jeśli chcesz zrozumieć Matkę - mówi św. Eucheriusz - zrozum Syna, gdyż jest Ona godną Matką Boga. Lecz tu niech zamilknie wszelki język.
  1. Ze szczególną radością poddało mi serce to wszystko, co powyżej napisałem, by wykazać, że Matka Najświętsza dotąd nie była znana i że to jest jeden z powodów, dlaczego Jezus Chrystus nie jest tak znany, jak być powinien. Jeśli zatem, co jest pewne, nastąpi poznanie Jezusa Chrystusa i Jego Królestwo na świecie zapanuje, to może to być tylko koniecznym następstwem poznania Królestwa Bogurodzicy Maryi, która Chrystusa po raz pierwszy dała światu i która również po raz drugi Go światu ukaże.

 

Do odmówienia Psalm 45:

Z mego serca tryska piękne słowo:

utwór mój głoszę dla króla;

mój język jest jak rylec biegłego pisarza.

Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich,

wdzięk rozlał się na twoich wargach:

przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.

Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz,

swą chlubę i ozdobę!

Szczęśliwie wstąp

na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości,

a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!

Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie -

[trafiają] w serce wrogów króla.

Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie,

berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe.

Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość,

dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie

olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;

wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem;

płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.

Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie,

królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,

zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!

Król pragnie twojej piękności:

on jest twym panem; oddaj mu pokłon!

I córa Tyru [nadchodzi] z darami;

możni narodów szukają twych względów.

Cała pełna chwały wchodzi córa królewska;

złotogłów jej odzieniem.

W szacie wzorzystej wiodą ją do króla;

za nią dziewice, jej druhny,

wprowadzają do ciebie.

Przywodzą je z radością i z uniesieniem,

przyprowadzają do pałacu króla.

Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców;

ustanów ich książętami po całej ziemi!

Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię;

dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody

 

Rozważanie:

Orędzia do ks. Gobbiego – potęga i wyjątkowość Archaniołów i Aniołów Stróżów w czasach ostatecznych.

Moi Aniołowie już rozpoczęli bitwę. Na Moje rozkazy gromadzą ze wszystkich stron świata synów należących do Mnie. Moje Serce wie, jakimi środkami należy do nich dotrzeć. Moją największą radością jest ich «tak».

Aniołowie Pańscy stoją przy was. Jestem ich Królową. Są gotowi na Moje rozkazy, ponieważ Trójca Przenajświętsza powierzyła Memu Niepokalanemu Sercu dzieło odnowienia Kościoła i świata.

Święty Michał stoi na czele całej Mojej armii niebieskiej i ziemskiej – już gotowej do walki. Święty Gabriel znajduje się przy was, aby udzielić wam wszystkim Mocy Bożej: Mocy niezwyciężonej. Święty Rafał uzdrawia was z licznych ran, zadawanych wam często w wielkiej walce, w której bierzecie udział.

Odczuwajcie zawsze przy sobie Aniołów Bożych i wzywajcie często ich pomocy i opieki. Mają oni ogromną moc, by was bronić i wyrwać z wszelkich zasadzek zastawianych na was przez szatana, Mojego i waszego przeciwnika.

Będą się wami jeszcze bardziej opiekować i odczujecie to w szczególny sposób, ponieważ nadeszły czasy wielkiej próby i wkrótce wejdziecie w okres wielkiego ucisku, jakiego nigdy dotąd nie było. Uświadamiajcie więc sobie obecność Aniołów Pańskich przy was.

Na Moje rozkazy staną się waszymi obrońcami i przewodnikami, by każdy z was mógł wypełnić wszystko, co postanowiłam dla tryumfu Mojego Niepokalanego Serca.

Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów i przeżywajcie ufnie i spokojnie bolesne godziny oczyszczenia.

 

Orędzie na dziś:

 „Drogie dzieci! Moje wezwanie, abyście wprowadzali w życie orędzia, które wam daję, jest codziennym, szczególnie, dzieci, ponieważ pragnę was poprowadzić bliżej Serca Jezusa. Dzieci, dlatego wzywam was dzisiaj do modlitwy poświęcenia się Jezusowi, memu drogiemu Synowi, aby każde wasze serce było Jego. A wtedy wzywam was do poświęcenia się memu Niepokalanemu Sercu. Pragnę, abyście ofiarowali się osobiście, jako rodziny i parafie, tak aby wszystko przez moje ręce należało do Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję. Nie chcę niczego dla siebie, lecz wszystkiego dla zbawienia waszych dusz. Szatan jest silny i dlatego wy, dzieci, poprzez wytrwałą modlitwę przytulcie się do mojego matczynego Serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”

25.10.1988 r. Marija - Medziugorje